တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ယမုန္နာေဆးခန္း။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ပုလဲသြယ္၊ ႏိုင္ငံေရး-စာမ်က္ႏွာ။

Monday, March 2, 2009

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစာ

CRPP ၏ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ားစာအုပ္ ေကာက္ႏုတ္စာ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစာ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံဟူသည္ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ မတူကြဲျပားမႈ အေပၚတြင္ ညီညြတ္ေရးေဖၚထုတ္ရန္လိုပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မတူညီမႈအေပၚတြင္ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယံုၾကည္ ေလးစားမႈႏွင့္ နားလည္မႈရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗမာအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈမ်ားရယူျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ဟုေခၚရမည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္ေလးစားမႈႏွင့္ နားလည္မႈကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုး ၾကိဳးပမ္းၾကရပါမည္။

(၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီက ထုတ္ေဝေသာ ဤစာအုပ္ငယ္တြင္ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားအသီးသီးတို႔ ေရးသား ျပဳစုေသာ စာတမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းထားပါသည္။ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ၄င္းစာတမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းရသျဖင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားထံမွ စာတမ္းမရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းကို ဝမ္းနည္းမိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု ရရွိစုေဆာင္းထားေသာ စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သမုိင္းအစဥ္အလာ၊ ႏုိင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္တို႔အျပင္ တရားေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အကာအကြယ္မရွိေသာလူသားတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ လမ္းပြင့္သြားေစသကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္ရွင္သန္ေနၾကရေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာသမုိင္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုမဟူ အခ်င္းခ်င္းအၾကားအျပန္အလွန္ ဂုဏ္ယူေလးစားဖြယ္ရာ မ်ားစြာရွိ ေၾကာင္းကို သိရွိႏုိင္ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းရာတြင္ လူမ်ားစုဗမာမ်ားနည္းတူ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တက္ၾကြေသာ တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္မ်ားသည္လည္း အေရးပါလွေၾကာင္း၊ ထင္ရွားပါသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ ၄င္းတို႔ သည္ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚ အေျခခံၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပထဝီအေန အထား၊ လူမ်ိဳးအေနအထားအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို နားလည္ႏုိင္ပါသည္။

ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္မ်ားအတြင္း ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေသာ စိတ္ႏွလံုး မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ က်မတို႔တႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ရင္နင့္စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ၊ စာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ အျပဳအမႈမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ ပုန္ကန္ထၾကြသည္အထိ ေရာက္ခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးၾကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ သဘာဝအားျဖင့္ ၾကြယ္ဝေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ နစ္နာမႈမ်ားခံရျခင္းသည္ က်မတို႔ႏုိင္ငံကို လြန္စြာမွအက်ည္းတန္ေစပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မည္ကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ရမည္နည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖကို ယခု (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝလိုက္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္တုိင္ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားအတြင္းမွာ ရွာေစခ်င္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအၾကား နားလည္မႈတုိးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားေပးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ားကို ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေစသူမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

No comments:

Post a Comment