တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ယမုန္နာေဆးခန္း။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ပုလဲသြယ္၊ ႏိုင္ငံေရး-စာမ်က္ႏွာ။

Monday, March 2, 2009

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရး။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

နိဒါန္း

၁။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ အာရွအလယ္ပိုင္းကုန္းေျမမွ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြား လာၾကသည့္ တိုင္းရင္းလူမ်ဳိး၊ မိသားစုဝင္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းလူမ်ဳိးမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အမိေျမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

၂။ သို႕ျဖစ္ရာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးႏွင့္ တမ်ဳိး၊ လူမ်ဳိးစု တစုႏွင့္တစုတို႕သည္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ရရွိၾကရန္၊ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံၾကရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ လူမ်ဳိးႀကီး၊ လူမ်ဳိးငယ္ ဟူေသာ ျပႆနာမ်ား၊ ေတာင္ေပၚႏွင့္ ေျမျပန္႕ဟူေသာ အစြဲအလမ္းမ်ားကို အၿပီးအပိုင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုတခုအတြင္းထဲမွ ေပါက္ဖြား လာေသာ ညီအကို တိုင္းရင္သားမ်ားအျဖစ္ စြဲၿမံစြာ ခံယူၾကအပ္ေပသည္။

၃။ ဤတြင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ “လူမ်ဳိးဆိုသည္မွာ သုခ၊ ဒုကၡ အတူခံစားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ဳိးျခင္း ထပ္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ရွည္လ်ားစြာ တမ်ဳိးတစား တည္းပင္ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႕ကို တစုတည္း ေပါင္း၍ ေခၚေဝၚျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတရား၊ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကား တို႕ကို အေရးထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စင္စစ္မွာ ေအးတူ ပူအမွ်၊ ေကာင္းတူဆိုးဆက္ ပူးေပါင္း ေနလိုေသာ အစဥ္အလာ ဆႏၵအေပၚတြင္၊ ဝံသာႏုရကၡိတာတရားသည္ တည္ေနေပ၏” ဟူေသာ မိန္႕ၾကားခ်က္ကို တိုင္းသူျပည္သားအားလံုးက လမ္းညႊန္အျဖစ္ ခံယူၾကရန္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးေပသည္။

၄။ သို႕မွသာလွ်င္ “ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္”၊ တနည္းအားျဖင့္ “စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္” ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထိုင္ သြားႏိုင္ၾကေပမည္၊ သို႕မွသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္မာၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အၾကားတြင္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ထြန္းကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ထိုအေျမာ္ျမင္ႀကီးမားေသာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕၏ ထမ္းပိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္၍ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ေသာ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္” ကို က်စ္လစ္ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပ၍ အေၾကအလည္ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾကခ်က္-
“…ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုရရွိခံစားလ်က္ရွိေသာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးပါးရန္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို လံုးဝ ျပဳကူလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေၾကာင္း မူအားျဖင့္ လက္ခံသည္။”
“ေတာင္တန္းေဒသရွိ ျပည္သူတို႕သည္ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိခံစားေစရမည္။” - ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို အေလးထားကာ၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႕တြင္၊ ရွမ္းျပည္ ပင္လံုၿမိဳ႕၌ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရးကို အတူတကြ ျပန္လည္ အရယူခဲ့ၾကေပသည္။

၆။ ဤသို႕အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး တန္းတူရည္တူရွိမႈကို လည္းေကာင္း၊ နယ္တြင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးကိုလည္းေကာင္း မိသားစုစိတ္ဓါတ္၊ သို႔မဟုတ္၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသေဘာ တူခဲ့ၾကေပသည္။

ရ။ ဤသည္တို႔ကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အေလးအနက္ခံယူ၍ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္ အတူ တက္ညီလက္ညီ တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ အခိုင္အမာ သံႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ခဲ့ေပသည္။

အမ်ဳိ္းသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဥ္တစိုက္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ သေဘာထားမ်ား

အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း (ယာယီ)ႏွင့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ား (မူၾကမ္း)

၈။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း (ယာယီ)ႏွင့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ား (မူၾကမ္း) ပါ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားတြင္ -
(က) “ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ျပႆနာကို ဦးစားေပးအေလးထားကာ ေျဖရွင္းၾကမည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ စိတ္ထား ေစသနာ ျဖဴစင္ျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျခင္း၊ တဦး၏ အယူအဆ တဦးေလးစားျခင္း၊ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး ေလးစားယံုၾကည္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစလိုေသာ ဆႏၵအား လုိက္ေလ်ာျခင္းတို႕ကို အေျချပဳလ်က္၊ အေကာင္းဆံုး အေျဖကို ရရွိသည္အထိ ႀကိဳးပမ္းမည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးအနက္ထား၍ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းၾကလွ်င္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသား အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတ ျဖစ္ေရးတို႕သည္ မုခ်ေအာင္ပန္းဆင္ႏိုင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္။”

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္၊ စီးပြားေရး အင္အားခိုင္မာ ေတာင့္တင္းစြာ ရပ္တည္ ႏိုင္ေရးကို လိုလားသည့္အေလ်ာက္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္မည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစား ျပည့္ဝေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခုလံုး သာယာဝေျပာေရးတို႕ သဟဇာတ ျဖစ္ေစမည့္မူကို လက္ကိုင္က်င့္သံုး၍ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေဖာ္ထုတ္မည္။” - ဟု အတိအလင္း မူဝါဒ သေဘာထားမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေပသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၉)
၉။ တဖန္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပား ကြင္းဆင္း စည္း႐ံုးခဲ့စဥ္ ရွမ္းျပည္ပင္လံုၿမိဳ႕၌ (၁၁.၂.၈၉) ရက္ေန႕တြင္ ေန႕စဥ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားႏွင့္ ေယဘူယ် ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၉) အတုိင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မွာ-
(က) “ျပည္ေထာင္စု တခုလံုး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး က႑နယ္ပယ္ အားလံုးတို႕၌ အျပည့္ဝဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခအေနမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ အစစ္မွန္ဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္င့ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္ ေရွး႐ႈမည္။”
(ခ) “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း သြးစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကို ဦးတည္ ေရွး႐ႈမည္။”
(ဂ) “ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး၏ အခြင့္အေရး တန္းတူရည္တူမႈကို လက္ခံလ်က္၊ မည္သည့္လူမ်ဳိးကိုမွ် အထူးအခြင့္အေရး မေပးေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးႏြယ္စု အားလံုး ခံစားထိုက္၊ ခံစားအပ္ေသာ မည္သည့္ အခြင့္အေရးကိုမွ် ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႕သတ္မႈ မျပဳေရးကို ဦးတည္ ေရွး႐ႈမည္။” “တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုး ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး က႑နယ္ပယ္ အသီးသီး၌ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေရးကို ဦးတည္ ေရွး႐ႈမည္။”
(င) “နယ္ပယ္ေဒသ အသီးသီး၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကူညီ ႐ိုင္းပင္းမႈ၊ ဝိုင္းဝန္း ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခုလံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ ျပည္နယ္ေဒသ အစိတ္အပိုင္း အသီးသီး၏ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္၊” ဟူသည္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

၁၀။ ေယဘူယ် ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍
(က) ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၊ တန္းတူေသာ ဒီမိုကေရစီ လူ႕ေဘာင္သစ္၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ႀကီးမ်ားကို အခိုင္အမာ ခ်ႏိုင္ေစရန္ အက်ဳိးငွာ၊ ပင္လံုညီလာခံႀကီးကဲ့သို႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အနာဂတ္ခရီးလမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသား ညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံတရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပမည္။
(ခ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသား ညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံႀကီးတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး၏ အခြင့္အေရး တန္းတူရည္တူခြင့္၊ လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး တခု၏ နယ္ပယ္ေဒသအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ ကိုယ္ပိုင္စကား၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမေဒသရွိေသာ လူမ်ဳိးငယ္တို႕၏ သီးျခားနယ္ေျမဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်င္း၍ အမ်ားသေဘာ ညီမွ်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္မည္။
(ဂ) “တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသားညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံႀကီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ ေသြးစည္းခိုင္မာမႈကို ယိမ္းယိုင္ ၿပိဳကြဲေနေစၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ ဒုကၡ ပင္လယ္ေဝေစလ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္း စစ္မက္ဖက္ၿပိဳင္မႈမ်ား အၿပီးအပိုင္ ေျပေပ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းမည္။”
(ဃ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ အမ်ိဳးသားညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံႀကီးတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလုံးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုး၏ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ထံုးတမ္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ား စည္ပင္ထြန္းကားေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္စည္းပူးေရးတို႕အတြက္ ခိုင္မာတိက်ေသာ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးမႈ၊ အာမခံမႈ၊ ေလးစား ေစာင့္ထိန္းမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ လုပ္ငန္းခ်မွတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “…ပင္လံု ညီလာခံႀကီးကဲ့သို႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အနာဂတ္ခရီးလမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်မွတ္ ႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသား ညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံတရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပမည္” ဟူသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါ ညီလာခံသည္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ လံုးဝလႊမ္းမိုးေသာ ညီလာခံျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း
၁၁။ ထို႕ေနာက္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က တိုင္းျပည္သို႕ ထုတ္ျပန္ အသိေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳက္၏ “ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္” တြင္-

“တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးသည္ မိမိတို႕ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတို႕တြင္ တန္းတူ ရည္တူ ရွိေစရမည္။ ထို႕အျပင္-
(က) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း ေသြးစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကို ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္။
(ခ) ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး၏ အခြင့္အေရးတန္းတူရည္တူမႈကို လက္ခံလ်က္ မည္သည့္လူမ်ဳိးကိုမွ် အခြင့္အေရးမေပးေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးႏြယ္ လူမ်ဳိးစု အားလံုး၏ ခံစားထုိက္၊ ခံစားအပ္ေသာ မည္သည့္အခြင့္အေရးကိုမွ် ခ်ဳပ္ျခယ္ ကန္႕သတ္မႈ မျပဳေရးကို ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္။
(ဂ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး က႑ စေသာ နယ္အသီးသီး၌ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ နဲ႕အညီ ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္။
(ဃ) ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မေပၚေပါက္မီ ၾကားကာလ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ ရွိၿပီးသားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးမည္။
(င) နယ္ပယ္အသီးသီး၌ တိုင္းရင္းသားလုမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈ၊ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခုလံုးႏွင့္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ ျပည္နယ္ေဒသအစိတ္အပိုင္း အသီးသီး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္။
(စ) ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တည္းဟူေသာ ဒီမိုကေရစီလူ႕ေဘာင္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႀကိးမ်ားကို အခိုင္အမာခ်ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွါ၊ ပင္လံုညီလာခံကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အနာဂါတ္ ခရီး လမ္းညြန္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဴိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသား ညွိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံ တရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပမည္၊
(ဆ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိုင္းသည္ မိမိတို႔စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခြင့္ ရွိေစရမည္။
(ဇ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ဒိီမိုကေရစီထြန္းကားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥ အစရွိသည္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေစရမည္” ဟု ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျခင္း
၁၂။ ဤသို႔အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတို႔၏ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္၊ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာင္ပန္းဆြတ္ခူး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုး လိုလား ေမ်ွာ္မွန္းေနၾကသည့္ “စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္” တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ရယူရန္ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၁) ပါတီ ေပါင္းစပ္ဖဲြ႕စည္းထားအပ္ေသာ “ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္” ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းၿပီး၊ ၁၉-၈-၉၀ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္မွ အခ်က္အခ်ဳိ႕ မ်ားမွာ -
(က) “ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာၿပီးလွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ဖဲြ႕စည္းၿပီး၊ အျမန္ဆံုးေသာ ကာလအတြင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သင့္ေသာ ပါဝင္ထိုက္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသားညွိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံႀကီးတရပ္ က်င္းပ၍၊ ျပည္ေထင္စု ထူေထာင္ေရးအတြက္ လမ္းညြန္မႈမ်ား ခ်မွတ္မည္။ ယင္းလမ္းညြန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ ဖဲြ႕႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ တစ္ရပ္ကို ေရးဆဲြျပ႒ါန္းအတည္ျပဳရမည္ ႕႕႕႕႕႕”။
(ခ) “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး တန္းတူညီမ်ွမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ါန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေစရမည့္အျပင္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တိုင္းရင္းသား အားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ထူေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႕႕႕႕႕႕႕” ဟူသည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၁၃။ “ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ါန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေစရမည္” ဟူေသာ သေဘာသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အပိုဒ္ - ၅ ပါ၊ “႕႕႕ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခု ရရွိခံစားလ်ွက္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးပါးရန္ မည္သည့္ ေဒသတြင္မဆို လံုးဝျပဳမူလိမ့္မည္မဟုတ္၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ါန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း မူအားျဖင့္ လက္ခံမည္။” ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို အေျခခံ၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔မ်ားသို႔ လံုေလာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ခဲြေဝ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ား

၁၄။ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ပီျပင္စြာ ေရးဆဲြၾကမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မလဲြမေသြအေျခခံရေပမည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့စဥ္က ျပည္သူတုိ႔အား ေပးထားခဲ့ၿပီးေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို သတိရွိရွိ၊ လက္ကိုင္ျပဳ၍ ယင္း အေျခခံမူမ်ားအေပၚ စဲြၿမဲစြာ ရပ္တည္သည္။ ျပည္သူတို႔အား ေပးထားခဲ့ၿပီးေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ၎တို႔ထံ ျပန္လည္၍ တင္ျပျခင္း မျပဳဘဲ၊ မည္သည့္ အခါမ်ွ၊ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ်၊ ေသြဖီ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

၁၅။ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ထားရွိေသာ အေျခခံသေဘာထားမ်ားမွာ -
(က) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိး အစဥ္အဆက္ကို မေပ်ာက္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းလိုၾကသည္။
(ခ) မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဝဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာတရား၊ စ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ားကို အလြန္တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္လိုၾကသည္။
(ဂ) နယ္ေျမေဒသကို ျမတ္ႏိုးတန္ဘိုးထားၾကသည္။
(ဃ) အစဥ္အဆက္ ရပ္တည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ တို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ခံယူလိုၾကသည္။
(င) တန္းတူရည္တူမႈႏွင့္ မရွိအတူ၊ ရွိအတူ၊ ေအးအတူပူအမွ်၊ မခဲြစတမ္း ေနထိုင္သြားေရးႏွင့္ တစ္မိသားစုဝင္မ်ား အျဖစ္၊ မွ်တသည့္လူ႔ေဘာင္ဘဝကို တည္ေဆာက္လိုၾကသည္။
(စ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို လုိလားၾကသည္၊ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၁၆။ ဤအခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ တရားမွ်တစြာ စီမံျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ခံယူထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး စသည့္အေရးမ်ားကို အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီညြတ္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကဲြေရး၊ တစ္မိသားစုအျဖစ္ လက္ေတြ႕ခံယူက်င့္သံုး ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေရးမ်ား ရရွိေစရန္ လည္းေကာင္း၊ သေဘာထားႀကီးစြာထားၿပီး ေၾကအလည္ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၁၇။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမ၊ ကိုပိုင္စကားႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ လူဦးေရရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ေနလိုေသာ ဆႏၵရွိပါက သတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္၊ လူမ်ဳိးစုျပည္နယ္ဟု တိုင္းျပည္အေျခအေနမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ႏို္င္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအရလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုေကာင္းလိုလာလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ အေျခအေနေပၚေပါက္လာလွ်င္ အမ်ဳိးသား အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁၉၄၇ - ခုႏွစ္ အေျခခံ ေရးဆဲြရန္အတြက္၊ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ အဂါၤရပ္မ်ားဟူသည့္ အခ်က္မ်ားအရ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု သေဘာရသည္။ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ -
(က) ပထဝီအေနအထားအရ၊ နယ္နိမိတ္အထင္အရွားရွိျခင္း၊
(ခ) ျမန္မာ့စကားႏွင့္ မတူေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးတည္းရွိျခင္း၊
(ဂ) ယဥ္ေက်းမႈတမ်ဳိးတည္းရွိျခင္း၊
(ဃ) ရာဇဝင္အစဥ္အလာတစ္မ်ဳိးတည္းရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
(င) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္ စီးပြားေရး လံုေလာက္မႈတုိ႔ရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
(စ) လူဦးေရအေတာ္အတန္ရွိျခင္း၊
(ဆ) သီးျခားျပည္ေထာင္စု ေဒသ တစ္ခု အျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏
ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္အတိုင္း ေနလိုေသာ ဆႏၵရွိျခင္း၊ - တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၁၈။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စု အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား မိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္၍ တန္းတူရည္တူ၊ ေအးအတူပူအမွ်၊ ဥမကဲြ သိုက္မပ်က္၊ သံသယကင္းရွင္းစြာ ထာဝစဥ္ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ မခဲြစတမ္း ေနထိုင္သြားၾကရမည္။ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ ျပည္နယ္အားလံုးသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ -
(က) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
(ခ) ျပည္နယ္မ်ားက ျပ႒ါန္းေသာ ဥပေဒမွန္သမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္ရမည္။ အကယ္၍ ျပည္နယ္မ်ားက ျပ႒ါန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အက်ဳိးကို ထိခိုက္မည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္စီစစ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္၊ ဟု သေဘာထားသည္။

၁၉။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္၊ တန္းတူရည္တူျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးႏြယ္စု အခ်င္းခ်င္း သည္လည္းေကာင္း၊ လြမ္းမိုးျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ခ်ဳိးႏွိပ္ျခင္း၊ တရားမဲ့ျပဳျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း အလ်င္း မရွိေစရ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသီးအပြင့္ မ်ားကို မိမိတို႔၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဇြဲ၊ ဝိရိယစြမ္းအားအလုိက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္ဟု သေဘာထားသည္။

၂၂။ လြတ္ေတာ္မ်ားဖြဲ႔ စည္းေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ (၁၅) ရက္ ကတည္းကပင္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကပင္ ဖက္ဒရယ္ (ျပည္ေထာင္စုုုုုုုုုု) ဟူေသာ ကိစၥကို စဥ္းစား ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔ျခင္းသည္၊ ခြဲထြက္ရန္မဟုက္ဘဲ၊ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုရမ်ားသို႔ အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးေရးႏွင့္ အစဥ္ေျပစြာပူးေပါင္း ေနထိုင္သြားေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုမ်ားအၾကား အာဏာမ်ားမည္ကဲ့သို႔ ခြဲေဝၿပီး၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ၾကမည္ကို ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္းၾကၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလုံုး ခ်စ္ၾကည္ေသြးစည္းေရးကို အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ ဘာသာေရးကိုးကြယ္မူ စသည္မ်ားက္ို ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ၾကေရးးအတြက္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားခဲ့ၾကေပသည္။
၂၃။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းၾကသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို-
(က) မဲဆႏၵနယ္ေျမအလိုက္ လူဦးေရကို အေျခခံေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ႏွင့္
(ခ) ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ လူဦးေရတူညီစြာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ လႊတ္ေတာ္တရပ္ ေပါင္း (၂) ရပ္တို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္လည္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူလူထုမွ ဆင္းသက္သည္ ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီ မူဝါဒအရ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႕ ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႕ပိုင္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အသံုးျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ အညီ မိမိကိုယ္စား ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မိမိတုိ႕ကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္တာဝန္ အပ္ႏွင္းရန္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာထားသည္။

၂၄။ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္၏ တာဝန္ပိုင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျပဳစုတင္သြင္းႏိုင္ခြင့္၊ တင္ျပလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို စိစစ္ေဝဖန္ အႀကံျပဳပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တူညီစြာ ရွိသင့္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုမူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကသာ စတင္ အႀကံျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားပါသည္။

၂၅။ အာဏာမ်ား ခြဲေဝေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပီျပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး၊ အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝ သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု သေဘာထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳဇယား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ဥပေဒျပဳဇယားႏွင့္ တူညီ ဥပေဒျပဳဇယားမ်ားကို တိက်စြာ ခြဲေဝသတ္မွတ္သြားၾကရမည္ဟု အေလးအနက္ ခံယူေပသည္။

၂၆။ တရားစီရင္ရာ၌ ထူးျခားေသာ အေျခအေနအရ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအလိုက္ က်င့္သံုးၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ ေပးထားသင့္သည္ဟု သေဘာထားသည္။ သို႕ေသာ္ ေခတ္စနစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ လူမ်ဳိးစုတမ်ဳိးက အျခားလူမ်ဳိးစုတမ်ဳိးကို ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က စီစစ္ျပဳျပင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္ေပသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားအႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၇။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ထားရွိသည့္ သေဘာထား အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ -
(က) အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္” အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္သင့္သည္။
(ခ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ အမိႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဘက္ေပါင္းစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႕အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး၏ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးသည္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႕၏ အက်ဳိးကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရာ၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း တန္းတူရည္တူမႈျဖင့္ သံသဝစိတ္ကင္းစင္စြာ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ၾကရန္၊ အျပန္အလွန္ ကူညီ႐ိုင္းပင္းၾကရန္၊ အတူတကြ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို မိမိတုိ႕၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဝိရိယ စြမ္းအား အလိုက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရၾကရန္ လိုအပ္သည္။
(ဃ) တႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက၍ ထူးျခားေသာ အေျခအေနအရ လူမ်ဳိးစုမ်ားဆိုင္ရာ မိမိတို႕ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသည့္ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ေစာင့္ထိမ္းအပ္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိၾကရန္ လိုအပ္သည္ဟူသည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၂၈။ အထက္ပါ သေဘာထားမ်ားႏွင့္အညီ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ -
(က) အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္” အျဖစ္ တည္ေဆာက္ၾကရန္၊
(ခ) ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းသည့္အခါ ဗဟိုတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တို႕ ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းၾကရန္၊
(ဂ) တန္းတူရည္တူျဖစ္ၾကေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သို႕မဟုတ္ တိုင္း လႊတ္ေတာ္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္၊
(ဃ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာမ်ားရွိသည့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ထားရွိရန္၊
(င) အဆင့္ဆင့္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္သူက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ အာဏာႏွင္းလိုက္ေသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္၊
(စ) အဆင့္ဆင့္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသို႕ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္မႈ အာဏာမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ခြဲေဝေပးအပ္ရန္၊
(ဆ) အာဏာမ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေၾကအလည္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး သတ္မွတ္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳဇယား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဥပေဒျပဳ ဇယားမ်ားႏွင့္ တူညီဥပေဒျပဳ ဇယားမ်ားကို တိက်စြာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္၊
(ဇ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအလုိက္ က်င့္သံုးၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရန္၊
(စ်) ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိျမတ္ႏိုးၾကည္ညိဳသည့္ မည္သည့္ ဘာသာကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေစရန္၊ - စသည္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

၂၉။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေျခခံသေဘာထားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး၊ လူတဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသး လူမ်ဳိမ်ားဆိုင္ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေသာ စီးပြားေရး၊ ဘဝခိုင္ခံ့မႈ စသည္တို႕ကို အာမခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

၃၀။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္သည့္အခါ စစ္ေရးနည္းလမ္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ၍မရႏိုင္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္သြားၾကအပ္သည္ဟု ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႕တြင္လည္း မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြင္း ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအားျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။

၃၁။ ထိုသို႕ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ဆႏၵစြဲမ်ားကို တရားေသ ဆုတ္ကိုင္၍မထားဘဲ မိမိအပါအဝင္ အမ်ားအားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေစတနာမွန္ကန္စြာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ၊ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူလ်က္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြၾကရေပလိမ့္မည္။ လူတဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တရားမွ်တစြာ အေျဖရွာၿပီး၊ အမ်ားစုႀကီး၏ အက်ဳိးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၾကရမည္ဟုလည္း အခိုင္အမာ သေဘာထားေပသည္။

၃၂။ သို႕ပါသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကသည့္အခါတြင္လည္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္သည္ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိကမူအရ၊ ျပည္သူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵအရ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး၊ အမ်ားစု လက္ခံႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အာမခံခ်က္မ်ား ပါရွိရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႕မွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ သာယာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ား မုခ် ျဖစ္ထြန္းခံစားႏိုင္ၾကမည္ဟု အေလးအနက္ သေဘာထားေပသည္။

နိဂံုး

အထက္ပါအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထားရွိေသာ သေဘာထားသည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စြဲၿမဲစြာ ခံယူသည့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍လဲ ရပ္တည္ခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ခိုင္ၿမဲစြာ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ပါက၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု သေဘာထားသည္။

အထက္ပါသေဘာထားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ခိုင္မာစြာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရွိရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဟူသည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႕အၾကား ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ပဋိညာဥ္စာတမ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအမ်ားစုႀကီးက ယံုၾကည္စြာ လက္ခံႏိုင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္မွသာလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အားလံုး ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္ေပမည္။ ရင္ၾကား ေစ့ေရးကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းၾကရန္ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာလွ်င္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ “စစ္မွန္သည့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္” ပီျပင္စြာ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ခံယူအပ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
၁၃၅၇ ခုႏွစ္၊ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ (၉) ရက္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ယာယီစာကူးစက္
အမွတ္ - ၃၉၃ ျဖင့္ ကူးယူသည္။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (အတြက္သာ)

No comments:

Post a Comment