တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ယမုန္နာေဆးခန္း။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ပုလဲသြယ္၊ ႏိုင္ငံေရး-စာမ်က္ႏွာ။

Monday, March 2, 2009

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္မြန္လူမ်ိဳးတို႕၏ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္၊ ႏုိင္ေထာအိန္။

CRPP ၏ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ားစာအုပ္ ေကာက္ႏုတ္စာ။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္မြန္လူမ်ိဳးတို႕၏ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္၊ ႏုိင္ေထာအိန္။

မြန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘီစီ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္မွစ၍ ဤနုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္၍ မြန္ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ သုဝဏၰဘူမိေခတ္၊ ဟံသာဝတီေခတ္မ်ားတြင္ ဗမာဘုရင္မ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းစစ္ခင္းျခင္းျဖင့္ ပေဒသရာဇ္တို႔၏ အစဥ္အလာအတုိင္း ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိကာလမ်ားတြင္ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ဝုိင္းဝန္းကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္မ်ား ေတြ႔ႏုိင္ေပသည္။

မြန္ပေဒသရာဇ္ေခတ္သည္ ဗမာပေဒသရာဇ္ေခတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ရပ္တည္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္မွာ အထင္းအရွားျဖစ္ေပသည္။ သကၠရာဇ္ ေအဒီ (၁၇၅၇)တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မြန္ႏွင့္ ဗမာတို႔၏ ပေဒသရာဇ္တုိက္ပြဲသည္ ပေဒသရာဇ္ တန္ခုိးအာဏာ စြမ္းရည္ျပိဳင္သည္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး အမ်ိဳးသားဖိႏွိပ္ေရးအသြင္သို႔ေဆာင္ခဲ့ေပသည္။ မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားအျပား ယုိးဒယားသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ရေပသည္။ ထိုသုိ႔ မြန္ႏွင့္ဗမာ စိတ္ဝမ္း ကြဲျပားလာသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး၊ ၿဗိတိသွ်မ်ား ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္း ပုိက္လုိက္ ႏုိင္သည္ဟု သာဓကမ်ား ေဖၚျပေနေပသည္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္သည္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားက မြန္ ဟုေျပာရန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕သည္အထိ ဆိုးရြားျပင္းထန္ခဲ့ေပသည္။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္တြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မြန္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရ စေကာင္းဟု မသိရွိခဲ့ၾကေပ။

လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈကာလမ်ားတြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပါဝင္ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကေပသည္။ ဥပမာ-ဂ်ီစီဘီေအတြင္ မြန္ဦးခ်စ္လူိင္မွာ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည္။ (၁၉၂ဝ)တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား သပိတ္တြင္ ဆရာႀကီးဦးသာဒင္(ပဲခူး)၊ ဦးလူေဖဝင္း၊ ဦးခ်စ္ေသာင္းတို႔သည္မြန္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒို႔ဗမာ အစည္းအရံုးတြင္ မြန္သခင္ႀကီးမွာ ထင္ရွားခဲ့ေပသည္။ ထုိကာလတြင္ မထင္မရွား မြန္အမ်ားအျပား ပါဝင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းတခုတြင္ ထိုလြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ၌ ဗမာ (၅ဝဝဝ)၊ မြန္(၃ဝဝဝ)ပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္။

ထုိကာလမ်ားမွစ၍ မြန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ မြန္လူမ်ိဳး မ်ားစုစည္း၍ မြန္စာေပ၊ မြန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မြန္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းအရ ေတာင္းဆိုမႈ စတင္ခဲ့ၾကေပသည္။

(၁၉၄၇)ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္ပင္လံုျမိဳ႔တြင္ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္သည္ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ယင္း ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ လူမ်ိဳးစုမ်ား ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္အတူတကြ စုစည္းညီညြတ္စြာ ေနထုိင္ေရးျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳးစုတစုက အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ ႀကီးစုိးခ်ယ္လွယ္မႈမရွိေသာ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

(၁၉၄၇)ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ က်င္းပေသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီက်က် ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီတို႔၏ လက္နက္ ျဖင့္ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရသည္။

လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလတေလ်ာက္လံုး မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းအရ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ရန္လူထုဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲမ်ားျဖင့္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဖဆပလ သည္ မြန္တို႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ေပသည္။ ထုိကာလတြင္လည္း မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ၾကရေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ (၁၉၄၉)ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေပသည္။ (၁၉၅၅)ခုႏွစ္တြင္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏စုစည္းေသာ၊ ညီညြတ္ေသာ၊ စနစ္က်ေသာ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးကို ေအာက္ပါ အေျခခံမူဝါဒမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္-
(က) နယ္ခ်ဲ႕ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္၍ လံုးဝလြတ္ေျမာက္၍အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပုိင္ေသာ မြန္ျပည္သူ႔သမတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္၊
(ခ) လူမ်ိဳးစံုေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရန္၊
(ဂ) ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရွိရန္
(ဃ) ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္၊

(၁၉၅၈)ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလအစုိးရ၏ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလဲ လွယ္ေရးအစီအစဥ္အရ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးသည္ လက္နက္မ်ား ေပးအပ္၍ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒအတြင္း တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးလူပ္ရွားမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ေပသည္။ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးသည္ ဥပေဒ အတြင္း ဒီမိုကေရစီအရ မြန္တို႔၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရံုးႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး “မြန္ျပည္သူ႔ညီ ညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု”ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ထာဝစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပသည္။ (၆၊ ၂၊ ၁၉၆ဝ)တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ “မြန္ျပည္သူ႔ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု” အမည္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံရာ မြန္ျပည္သူ ့တပ္ဦးဥကၠ႒ ႏုိင္ေအာင္ထြန္းႏွင့္ ဆရာ ဖိုးဖိန္၊ မြန္တုိင္းရင္းသား အစည္းအရံုးမွ ဆရာမြန္ဖိုးခ်ိဳႏွင့္ ႏုိင္ေအာင္လွေငြတို႔ အႏုိင္ရသည္။

ႏုိင္ေအာင္ထြန္းအား (၂၇၊ ၄၊ ၁၉၆၁)တြင္ မြန္ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေပသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အသီးအပြင့္ကို မြန္လူမိ်ဳးမ်ားသည္ ၾကာျမင့္စြာမခံစားခဲ့ရေပ။ တပ္မေတာ္မွ (၂၊ ၃၊ ၆၂)တြင္ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ မြန္ေရးရာဝန္ႀကီးလည္း အဖမ္းခံရေပသည္။ အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္အစိုးရက ေတာတြင္းရွိလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားသျဖင့္ (၁၉၆၃)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ မြန္ျပည္သူ႔ တပ္ဦး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ တဖြဲ႔လံုးႏွင့္ ဥကၠ႒ႏုိင္ေအာင္ထြန္း၏သား ႏုိင္တင္ေအာင္ပါ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံရသည္မွာ (၁၉၇၃)ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္ေလသည္။

(၁၉၈၈)ခုႏွစ္၊ အေရးအခင္းၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေသာအခါ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ မြန္တို႔ကလည္း မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၾကေလသည္။ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔တြင္ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးမွ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မြန္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖင့္ စုစည္း၍ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အခုိင္အမာ ထုတ္ေဖၚ ျပသခဲ့ၾကေပသည္။ (၂၇၊ ၅၊ ၁၉၉ဝ)တြင္က်င္းပေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တြင္(၅)ေနရာအႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မြန္အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၅)ဦးစလံုးလည္း ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးခံထား ရဆဲ(၂)ဦးႏွင့္ (၁)ဦးမွာ ထိန္းသိမ္းခံထားရဆဲ ရွိေပေသးသည္။

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ယခုထက္တုိင္ ခံစားေနရသည့္အနက္ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္အရ လက္နက္ေပးအပ္ၿပီး ဥပေဒအတြင္းဝင္ေရာက္ခါ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ေသာ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တဖြဲ႔လံုးကို (၁၉၆၃)ခုႏွစ္မွ (၁၉၇၃)ခုႏွစ္အထိ ဆယ္ ႏွစ္နီးပါး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွာ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တို႔တြင္ လက္နက္မဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္သျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းခံရသည္ကို မေတြ႔ၾကံဳဖူးသျဖင့္ အလြန္တရာမွ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းေသာ အေတြ႔အၾကံဳပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔အေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းမရွိဘဲ ဖိႏွိပ္ဝါးမ်ိဳေနေပသည္။ “ျမန္မာ”ဆုိေသာ ေဝါဟာရတခုကို ေဖၚထုတ္ၿပီး၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကိုယ္စားျပဳသေယာင္ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရေနသေယာင္ လွည့္စားေအာ္ဟစ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို မည္သုိ႔ ေျဖရွင္း သြားမည္ဆုိသည့္ ေရရာ တိက်ေသာ အစီအစဥ္ မရွိသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္သေယာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

စစ္အင္အားကုိ အားကိုးၿပီး အရာရာကုိ စုိးမိုးခ်ယ္လွယ္ေနေသာ စနစ္ဆိုးေအာက္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူမ်ိဳးမ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔သည္ ရွင္သန္ခြင့္မရွိႏုိင္ပါ။ “လက္နက္မရွိက ႏုိင္ငံေရး လုပ္၍မရပါ”ဟူေသာ အေတြးအေခၚဆိုးကို မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား မီးေမာင္း ထိုးျပေနသကဲ့သို႔ရွိေပသည္။

ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စိတ္ဓာတ္သြတ္သြင္းရန္ အခက္ၾကံဳေစပါသည္။ ေနာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ညီညြတ္ေရးအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေသာအခါ အထက္ပါ ကဲ့သုိ႔ေသာဖိႏွိပ္မႈမရွိရေလေအာင္ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ဥပေဒျပဌာန္းေပးထားရန္လိုအပ္လွေပသည္။ တုိင္းရင္း သား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈစိတ္ထားမ်ား၊ ရွင္သန္ဖြံ႔ျဖိဳး လာေအာင္ အဖက္ဖက္မွ ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပည့္ဝေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမရွိႏုိင္ဟု အေလးအနက္ ယံုၾကည္သည့္အတုိင္း မြန္တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားၾကမည္သာျဖစ္သည္။

ထုိေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကိုစစ္အင္အားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ စစ္မီးကို ပိုမိုေတာက္ေလာင္ေစရံုမွတပါး အျခားရလဒ္မရွိႏုိင္ပါ။ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို သံုးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု မြန္လူမ်ိဳးအားလံုးက ယံုၾကည္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ ေသြးစည္းေရးအတြက္လည္း ပင္လံုကဲ့သို႔စနစ္တက်ေသာညီလာခံတရပ္ က်င္းပႏုိင္ရန္ အထူးအေရးႀကီး လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။

ႏုိင္ေထာအိန္

No comments:

Post a Comment